Názory na ideálne bývanie sa menia. Pokiaľ v minulosti bola kuchyňa striktne oddelená od obývacej časti domu, dnes sú tendencie priestory prepájať, aby rodina fungovala spoločne a najmä, aby mala matka, pracujúca v kuchyni, kontakt s deťmi. V prípade novostavieb sa tento trend realizuje už s výstavbou, v prípade už existujúcich starších objektov musíme často siahnuť aj po stavebných úpravách – nevynímajúc búranie či posúvanie priečok.

Bez projektu sa to nezaobíde

Pokiaľ nie sme spokojní s aktuálnou dispozíciou a chceme ju vylepšiť v zmysle aktuálnych trendov alebo na spôsob, ako sme to videli u našich známych, je možnosť dispozíciu zmeniť, resp. upraviť, a to väčšími alebo menšími zásahmi do súčasnej dispozície.

Ak ide o rekonštrukčné práce, ktoré nezasahujú do nosných konštrukcií, nemenia vzhľad stavby alebo spôsob jej používania, prípadne neovplyvňujú požiarnu bezpečnosť objektu, netreba ich ohlasovať príslušnému stavebnému úradu. No v prípade bytových domov je dobré náš zámer ohlásiť aspoň správcovi objektu. Je ideálne, ak si pred samotnou prestavbou radšej dvakrát overíte, či dané zmeny podliehajú ohláseniu.

To však nie je všetko, pretože potrebujeme projekt. Nielen z formálneho hľadiska, ale aj z dôvodu, že projektant má okrem oprávnenia aj bohaté skúsenosti s takouto činnosťou a môže nás vyviesť z mnohých omylov či falošných predstáv. Ak sa teda dohodneme s projektantom, čo by mala prestavba (zmena) dispozície zahŕňať, môžeme si nechať nakresliť projekt pre ohlásenie na stavebnom úrade. Podľa zložitosti a rozsahu bude projekt akiste obsahovať aj zmeny elektroinštalácie a možno tiež vodoinštalácie. Ak budeme búrať, resp. posúvať priečky, alebo v priečkach vyrezávať otvory, potrebný bude aj posudok statika.

buranie priecky

Nie je otvor ako otvor a nie je priečka ako priečka

Častou, naoko jednoduchou prestavbou súčasných panelákových bytov býva prepojenie existujúcej kuchyne s obývačkou. K rovnakej úprave však môže dôjsť aj počas rekonštrukcie starého domu. Mladá rodina si myslí, že vyrezanie otvoru veľkosti dvojkrídlových dverí (180 × 200 cm) je iba otázkou súhlasu susedov (rozumej spoluvlastníkov) v bytovom dome. To, či je do danej priečky možné vyrezať otvor, aký môže byť veľký a podobne, však musí v prvom rade posúdiť statik, a to aj s ohľadom na to, či ide o nosnú alebo nenosnú priečku.

Vyrezávaniu otvorov sa profesionálne venujú firmy (živnostníci), ktoré majú na to potrebné výkonné nástroje. Statik však musí vydať súhlasné stanovisko a spraviť projekt. Jeho súčasťou musí byť aj súpis krokov, ktoré musí stavebník urobiť na stabilizáciu vyrezaného otvoru. Podobne sa, samozrejme, postupuje aj v prípade tehlových priečok. Akékoľvek stavanie či posúvanie nových priečok musí vždy posúdiť statik. V prípade posúvania priečok zvyčajne statik navrhne priečky ľahké, budované napríklad zo sadrokartónu.

buranie priecky

Samostatnú kapitolu tvoria prestavby bytových (umakartových) jadier a ich následné vymurovanie ľahkými pórobetónovými tvárnicami. Mnohí stavebníci sa domnievajú, že výmena jadra nepodlieha oznamovacej povinnosti, ani posudku statika. Opak je pravdou: aj vybúranie a vymurovanie jadra – a to aj v prípade mierneho posunutia steny – podlieha rovnakým procedúram ako búranie či posúvanie akýchkoľvek priečok.

Architekt Radovan Murgaš:

„S požiadavkami na rekonštrukciu bytových jadier či prepájanie priestorov sa stretávame pomerne často. Mladí nie sú spokojní s tým, ako bývali ich rodičia. Takže často riešime aj prestavby existujúcich interiérov, vrátane podkroví. Dnes je množstvo skvelých ľahkých materiálov. Buď sú to ľahčené veľkoplošné tvárnice, alebo takisto osvedčené sadrokartónové priečky. Takže nie je problém ani búrať, ani posúvať, ale bez projektu a statika to nejde.“

Hlavné zásady pri búraní priečok a zmenách dispozície:

  • Do prestavby sa nepúšťajme bez prizvania odborníka (architekta či projektanta).
  • Ak statik neodporučí manipulovať s nosnou priečkou podľa našich pôvodných predstáv, hľadajme s architektom, resp. projektantom ďalšie variantné riešenia.
  • Pokiaľ bývame v bytovom dome, resp. v inom type bývania s ďalšími spoluvlastníkmi, žiadajme od nich kladné stanovisko k nášmu zámeru. O súhlas musíme žiadať aj vlastníka, resp. správcu objektu.
  • Keďže zmeny dispozície sa spravidla dotýkajú aj zásahov do elektroinštalácie, nechajme si na záver vyhotoviť aj revíznu správu.
  • Zásadne dodržiavajme pri realizácii pokyny projektanta a statika, aby sme sa vyhli nepríjemným prekvapeniam.
  • Do búrania sa nepúšťajme skôr, než máme súhlasné stanovisko správcu objektu a príslušného stavebného úradu.