NEBOJTE SA KOLAUDÁCIE

Novostavby, prístavby, rekonštrukcie – ako ich bez problémov skolaudovať?

Skolaudovať novostavbu či rekonštrukciu, to znamená pripraviť sa na maratón vybavovačiek a tŕpnuť, či sa pred ľuďmi zo stavebného úradu podarí všetko obhájiť… Alebo nie?

Náš pol storočia platný stavebný zákon – senior v rámci európskej legislatívy – dožíva svoj posledný rok a odborníci radia: skolaudujte si drobné i väčšie stavby, ak ste to doteraz neurobili. Ako na to? Výstavba aj kolaudácia majú svoje pravidlá. Prevedieme vás všetkým, čo potrebujete vedieť.

Kolaudujeme! Hurá alebo ach jaj?

S kolaudáciou sa spája ukončenie stavby alebo rekonštrukcie a už doslova hmatateľná vidina nového bývania. Patrí k nej radosť z novotou voňajúcich priestorov, ktorých čaro si budete vychutnávať, dolaďovať a zariaďovať podľa svojich snov a predstáv. Ale áno, patrí sem aj podvedomá obava, či a ako celý proces zvládnete. Prebehne hladko? Alebo sa vyskytnú prekážky? Do akej miery vážne? Prameňom obáv niekedy býva stretnutie s neochotným úradníkom, veľmi často predpoklad, že máte pred sebou zdĺhavú a náročnú administratívnu tortúru a neraz aj ťažkosti so zháňaním všetkých potrebných podkladov a dokumentov…

Či už sú emócie pri príprave kolaudácie také, alebo onaké, vždy ide o nevyhnutný proces. Kolaudácia završuje zrod novostavby aj štart ďalšej etapy v životnom cykle rekonštruovanej budovy. V zmysle platnej legislatívy je základnou podmienkou – bez nej nemožno zmeniť stavbu na bývanie a uviesť ju do legálnej prevádzky. Možno aj vy patríte medzi ľudí, ktorí túto úradnú záležitosť už nejaký čas odkladajú. Prečo sa do nej oplatí pustiť práve teraz?

Nový domov či čierna stavba?

Proces kolaudácie sa oplatí urýchliť zvlášť teraz – v čase, keď sa stavebná verejnosť pripravuje takmer po pol storočí na nový stavebný zákon. Zákon o výstavbe 201/2022 Z. z. síce začne platiť až od 1. apríla 2024, ale určite z vlastnej skúsenosti viete, že týždne letia priam nezadržateľne a všade, kam sa pohnete, natrafíte na čakacie lehoty. Ak chcete všetko stihnúť, pusťte sa do papierovania už teraz. Je najvhodnejší čas. Veď kto by si želal, aby jeho vysnívaný a pred pár rokmi legálne postavený a dokončený dom dostal zrazu nálepku „čierna stavba“?

Ak máte sklony zabúdať, ak patríte k „šťastlivcom“, ktorí nech sa snažia, ako len môžu, aj tak vždy všetko riešia na poslednú chvíľu, alebo ak máte skrátka príliš veľký rešpekt pred úradmi, ponúkame vám manuál, ako si dať stavebné záležitosti raz a navždy do poriadku. Kolaudácia je totiž presne o tom. Praktickou motiváciou môžu byť aj do budúcna vyššie poplatky za úkony spojené so stavebným konaním.

Podanie žiadosti

Pred kolaudáciou určite zájdite na stavebný úrad. Poskytne vám zoznam dokumentov, ktoré potrebujete predložiť spolu s návrhom na kolaudáciu, resp. so žiadosťou o kolaudáciu. Napriek tomu, že internet je plný informácií, návštevu vášho, teda príslušného stavebného úradu nevynechajte. Skúsenosti z praxe hovoria, že napriek jednoznačnosti legislatívy sa v jednotlivých mestách a obciach požiadavky úradov mierne odlišujú.

Včasná komunikácia vám ušetrí nervy i čas. Pomôže vám hneď na prvýkrát podať kompletný návrh na kolaudačné rozhodnutie – so všetkými prílohami. To má následne priamy vplyv na plynutie zákonných lehôt na rozhodovanie.

Čo všetko musí obsahovať?

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia obsahuje predovšetkým tieto údaje:

 • meno, priezvisko a adresu stavebníka, ak ide o firmu, tak názov a sídlo,
 • označenie a miesto stavby,
 • dátum a číslo stavebného povolenia alebo povolenia zmeny stavby pred jej dokončením,
 • predpokladaný termín dokončenia stavby,
 • termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia,
 • údaj, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka, ak áno, tak čas jej trvania.

Náš tip:

Stavebné úrady zväčša majú na účely kolaudácií spracované vlastné tlačivo, resp. formulár. Stavebníkovi (i úradu samotnému a jeho zamestnancom) dokáže zjednodušiť podanie návrhu, keďže odstraňuje možné nejasnosti.

Okrem základnej žiadosti sa návrh dopĺňa konkrétnymi dokumentmi vo forme príloh. Ide predovšetkým o:

 • právoplatné stavebné povolenie s údajmi o zmene stavby;
 • list vlastníctva;
 • projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby – v prípade, že sa počas stavby zmenila veľkosť alebo poloha niektorých projektovaných častí, napríklad okien alebo konštrukcií, musíte uviesť aj tieto skutočnosti;
 • zameranie skutočného osadenia stavby – tento dokument vypracuje geodet po dokončení stavby;
 • kópiu stavebného denníka, ktorý viedla stavebná firma počas realizácie;
 • energetické hodnotenie stavby – ak bolo stavebné povolenie vydané do 31. decembra 2020, požiadavkou ku kolaudácii je dosiahnutie energetickej triedy A1, ak bolo vydané po 1. januári 2021, požiadavkou pri kolaudácii je dosiahnutie triedy A0;
 • revízne správy dodávateľských firiem o odskúšaní a bezchybnosti všetkých inštalácií;
 • ďalšie dokumenty, ak si ich stavebný úrad vyžiada;
 • potvrdenie o zaplatení správneho poplatku za kolaudáciu – za rodinný dom na bývanie zaplatíte 35 eur, za rodinný dom na rekreáciu 25 eur (do 25 m²) alebo 50 eur (nad 25 m²), v prípade doplnkových stavieb (studne či garáže) je to 20 eur.

Štát je pri výbere poplatkov ústretový voči vybraným zraniteľnejším skupinám obyvateľstva. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Vedeli ste?

Narazili ste v zozname dokumentov, ktoré musíte pripraviť stavebnému úradu ku kolaudačnému konaniu, na pojem adresný bod? Čo to je a kto ho určuje? Je to úloha pre geodeta, ideálne rovno pre toho, ktorý bude pripravovať geometrický plán so zameraním stavby. Adresný bod určuje výšku stredu a presné zemepisné súradnice vstupu do budovy, napríklad aj pre záchranné zložky. Ukladá sa do registra adries. Vďaka nemu je jasné, kde sa nachádza vchod do budovy. Bez tohto zamerania nedostanete po kolaudácii súpisné ani orientačné číslo.

Kolaudačné konanie uskutočňuje a kolaudačné rozhodnutie po jeho ukončení vydáva príslušný stavebný úrad, teda ten istý úrad, ktorý vydal stavebné povolenie.

Náš tip:

V súvislosti s kolaudačným rozhodnutím si stavebný úrad bude pýtať aj certifikáty alebo technické listy použitých stavebných materiálov a dôležitých stavebných alebo konštrukčných prvkov. Kde ich nájdete? Obvykle sa nachádzajú na webových stránkach konkrétnych výrobcov, ale na svoje stránky ich zvyknú ukladať aj väčšie stavebné firmy. Ak máte z tejto požiadavky obavu, zapamätajte si, že pri použití obvyklých stavebných prvkov nejde o nijaké výnimočné doklady zhotovené vyslovene pre vás a vašu stavbu, ale o všeobecné dokumenty, ktorými výrobcovia deklarujú parametre a vlastnosti svojich výrobkov a ich zhodu s platnými technickými normami.

Kolaudačné rozhodnutie

Toto rozhodnutie zakladá právo začať stavbu užívať, povinnosť dôkladne sa o ňu starať a využívať ju len na ten účel, ktorý je pomenovaný v kolaudačnom rozhodnutí. Môže ísť aj o časť stavby, ktorá sa prístavbou, prestavbou či rekonštrukciou menila alebo v nej prebiehali udržiavacie práce, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie.

Proces vydania kolaudačného rozhodnutia je obsiahnutý v zákone č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v oddiele 7 – Užívanie stavieb, Kolaudácia stavieb – a vo vyhláške 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia tohto zákona a ktorej časová verzia je momentálne platná už len do 31. marca 2024.

Vedeli ste?

Kolaudačné rozhodnutie vyslovene stanovuje, na aký účel môže stavba slúžiť. Nie je jedno, či sa používa na bývanie, na poskytovanie služieb alebo na obchodnú činnosť.

Kópiu kolaudačného rozhodnutia budete potrebovať pri vybavovaní kompletnej adresy vášho nového bývania, teda listiny o určení súpisného čísla, jeho zrušení alebo zmene. Každá z týchto záležitostí sa rieši na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade. Nezaobídete sa bez neho ani pri vybavovaní zápisu novostavby alebo stavby do katastra nehnuteľností.

Kolaudačné rozhodnutie je mimoriadne dôležitý doklad. Slúži ako zásadný dôkaz pri najrôznejších súdnych sporoch o vlastníctvo. Vyžadovať ho môžu notári v prípade, ak rozhodujú o dedičstve a stavba ešte nie je zapísaná na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností. Dôležitý je aj účel užívania stavby, ktorý je na ňom uvedený. Výborným názorným príkladom je tu vyrubovanie dane z nehnuteľností, ale vplýva aj na mnohé skutočnosti v oblasti nájmu nehnuteľnosti.

Zapamätajte si:

Každú zmenu v spôsobe užívania stavby treba ohlásiť stavebnému úradu. Stavebný úrad o nej rozhodne na základe nového kolaudačného rozhodnutia.

Kedy prichádza čas kolaudovať?

Kolaudácia je oficiálnym a úradne potvrdeným uvedením budovy do života. Uskutočniť sa môže po ukončení realizačných prác, teda v čase, keď je stavba takmer hotová a chýbajú len detaily, ktoré možno dotiahnuť aj po nasťahovaní.

Stavba teda okrem všetkých nosných konštrukcií a stien so zateplením musí mať:

 • kompletnú strechu, teda s celou skladbou, odvodnením a bleskozvodom,
 • kompletne hotové komíny,
 • výplne všetkých otvorov v obvodovej konštrukcii – všetky okná, všetky dvere,
 • dokončené a odskúšané všetky inštalácie,
 • osadené zariaďovacie predmety kúpeľní a toaliet,
 • dokončené schodiská a balkóny aj s osadením zábradlí – zábradlia musia mať osadené aj tzv. francúzske okná, ak sú na nadzemných podlažiach a nevedú na balkón,
 • nutnosťou sú hrubé povrchové úpravy stien, podláh a stropov,
 • stavba musí byť pripojená na inžinierske siete s meracími miestami.

Čo stavba počas kolaudácie nemusí mať?

Podmienkou kolaudácie nie je kompletné zariadenie interiéru. Tieto práce môžete dokončovať postupne, pokojne aj dlhodobo – ich realizácia, aj časová, je výsostne v rukách majiteľov domu. Možno neviete, ale počas kolaudácie stavba nemusí mať ani exteriérové tieniace prvky – rolety, žalúzie či markízy. Nie sú konštrukčným ani bezpečnostným prvkom. Keďže ide o finančne náročnejšie doplnky, obzvlášť ak budú poháňané motorom a disponovať inteligentným ovládaním, oplatí sa vedieť, že tienenie okien môžete dokončovať neskôr, prípadne na etapy. Z praktického a finančného hľadiska je len vhodné mať hotové všetky
prípravné prvky.

Kolaudácia ako vizitka zodpovednosti

Skolaudované budovy sú istým spôsobom aj vizitkou celospoločenskej zodpovednosti, zrelosti a vyspelosti ich majiteľov, rovnako ako aj krajiny, v ktorej boli postavené. Ak štát žiada kolaudáciu stavieb, robí to v mene ochrany verejných záujmov, práv účastníkov konania, a to najmä z hľadiska:

 • bezpečnosti a ochrany zdravia budúcich užívateľov,
 • bezpečnosti bezprostredného okolia stavby,
 • starostlivosti o životné prostredie,
 • protipožiarnej ochrany.

Bez kolaudačného rozhodnutia nie je možné legálne užívať žiadnu realizovanú stavbu, jej rekonštrukciu, prestavbu, prístavbu či nadstavbu, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie. No v niektorých prípadoch je možné od kolaudácie upustiť, a to aj vtedy, ak ste na realizáciu potrebovali stavebné povolenie. Ide predovšetkým o drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce v priestoroch, ktoré však nesmú byť určené na rekreáciu alebo bývanie.

Môžu do kolaudácie zasahovať susedia?

Vlastníci susedných pozemkov a stavieb boli účastníkmi konania na začiatku výstavby – v procese vybavovania stavebného povolenia. Pri kolaudácii už za bežných okolností nie je dôvod na ich prizývanie do konania. Výnimkou bývajú situácie, keď počas realizácie stavby došlo k jej podstatným zmenám. Stavebný úrad má právo kolaudačné konanie prerušiť a zmenu stavby prerokovať v samostatnom konaní za účasti dotknutých susedov. Ide o dodatočné povolenie zmeny stavby, resp. o zmenu stavby pred dokončením. Možno sa oplatí vedieť, že nový stavebný zákon chce tieto postupy obmedziť a dodatočné
legalizácie zastaviť.

Novinky spod strechy

Staviate? Bývate a chcete bývať lepšie? Rekonštruujete?
Baví vás sledovat trendy?

Skúste to s nami a vylepšite si domov.

Kto komunikuje s úradom?

Do procesu kolaudácie vstupuje okrem stavebného úradu stavebník, vlastník stavby či vlastník pozemku. Preto je potrebné určiť, kto bude mať za úlohu kolaudáciu vybaviť. O vydanie kolaudačného rozhodnutia žiada stavebník a návrh predkladá stavebnému úradu, ktorý vydal stavebné povolenie na výstavbu alebo zmenu stavby.

Stavebník však nemusí byť automaticky majiteľom domu. V takom prípade sa do kolaudácie zapája vlastník objektu. Rovnaká situácia nastáva, ak stavebník alebo majiteľ rodinného domu nie je zároveň vlastníkom pozemku pod stavbou. Vtedy sa účastníkom kolaudácie stáva aj vlastník dotknutého pozemku.

Hlavnú úlohu v celom priebehu zohráva stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie. V jeho kompetenciách je aj vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Kolaudačné konanie

Kolaudačné konanie sa spúšťa podaním návrhu. Po doložení všetkých potrebných dokladov oznámi stavebný úrad všetkým účastníkom konania (stavebník, vlastník stavby, vlastník pozemku – často v jednej osobe), obci a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania. Oznámenie by ste mali dostať najneskôr 10 dní pred dátumom samotného ústneho konania, ktoré je spojené s miestnym zisťovaním, teda kontrolnou prehliadkou domu, ktorý kolaudujete.

Vedeli ste?

Stavebné úrady sú pri rozhodovaní povinné riadiť sa zákonnými lehotami, ktoré podľa § 140 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku určuje § 49 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní – správny poriadok. V jednoduchých veciach teda, najmä ak možno rozhodnúť na základe dokladov predložených účastníkom konania, rozhoduje bezodkladne, v ostatných prípadoch je povinný rozhodnúť do 30 dní od začatia konania a v obzvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní. Ak stavebný úrad nemôže rozhodnúť do 30, resp. 60 dní, je povinný o tom účastníka konania upovedomiť aj s uvedením dôvodov.

Priebeh miestneho zisťovania

V deň kolaudácie príde na stavbu, teda do vášho takmer hotového domu, komisia zo stavebného úradu. Priamo v ňom a potom v jeho okolí skontroluje nielen to, či je všetko dôležité skutočne zrealizované, ale aj to, či ste dodržali všetky podmienky určené územným plánom, územným rozhodnutím, stavebným povolením a projektovou dokumentáciou. Zároveň sa skúma, či stavba – tak ako je reálne zhotovená – nebude ohrozovať verejný záujem, a to najmä z hľadiska ochrany zdravia a života ľudí v nej, okolitého životného prostredia, bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zariadení.

Stavebníkov veľmi často znepokojuje otázka, čo v prípade, ak počas výstavby došlo k zmenám predpisov. Zákon myslí aj na to. Ak v priebehu výstavby riadne povolenej budovy dôjde k zmene tých technických predpisov, podľa ktorých bola pripravovaná projektová dokumentácia, stavebný úrad žiada ich dodržanie len vtedy, ak to vyžaduje aj konkrétny predpis. Teda iba v tom prípade, pokiaľ sa ich ustanovenia vyslovene vzťahujú aj na stavby projektované a uskutočňované ešte pred ich účinnosťou a predpis
o tom hovorí.

Počas miestneho zisťovania prebehne aj ústne konanie, ktoré je poslednou príležitosťou pre všetkých účastníkov, aby vyjadrili svoje pripomienky.

Zapamätajte si:

Ak stavebný úrad zistí na stavbe nedostatky brániace jej riadnemu užívaniu, určí lehotu na ich odstránenie a preruší konanie. S kolaudačným konaním možno spojiť aj konanie o zmene stavby, avšak len v prípade, že sa skutočná realizácia podstatným spôsobom neodchyľuje od dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.

Náležitosti kolaudačného rozhodnutia

Pokiaľ komisia nezistí väčšie nedostatky, vydá stavebný úrad v zákonnej lehote kolaudačné rozhodnutie. To vám musí zhotoviť najneskôr do 30 dní od začiatku kolaudačného konania. Kolaudačné rozhodnutie má presne stanovený obsah. Určuje ho správny poriadok.
Nachádza sa v ňom:

 • meno, priezvisko a adresa navrhovateľa, v prípade firmy názov a sídlo,
 • označenie stavby,
 • vymedzenie účelu užívania stavby,
 • podmienky užívania stavby, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránených záujmov účastníkov konania najmä z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, zdravia ľudí, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • lehota na odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby, avšak len v prípade, ak nebránia riadnemu a nerušenému užívaniu stavby.

Povinnosti po kolaudácii – finále

Máme pre vás dobrú a zlú správu zároveň. Po získaní kolaudačného rozhodnutia si môžete vydýchnuť, ale povinnosti stavebníka sa vám ešte nekončia. Najbližšie kroky povedú opäť na príslušný obecný úrad. Skolaudovaný dom dostane pridelené súpisné číslo.

Následne, teda na základe kolaudačného rozhodnutia, prideleného súpisného čísla a geometrického plánu novostavby s výkazom výmer, požiada investor príslušný katastrálny úrad o pripísanie novostavby na parcelu, na ktorej je postavená. Po zakreslení na parcelu si môžete na katastrálnom úrade vyžiadať list vlastníctva a kópiu katastrálnej mapy s novými údajmi o stavbe.

Vedeli ste?

Do katastra nehnuteľností možno zapisovať dokončené stavby, ale aj stavby, ktoré sú zatiaľ rozostavané.

Aj zápis do katastra má pravidlá

Kolaudácie domov a náležitosti, ktoré na to logicky nadväzujú, aj v našej krajine veľa ľudí z roka na rok odkladá. Napokon sa stane, že ubehnú desaťročia a napriek hrozbám sankcií zostáva dom oficiálne staveniskom, rozostavanou budovou, v najhoršom prípade akoby ani neexistoval. Ak skolaudujete staršiu stavbu, aj tú treba zapísať do katastra nehnuteľností.

Ako vlastne postupovať, keď potrebujete do katastra nehnuteľností zapísať staršiu stavbu? Spôsob zápisu upravuje katastrálny zákon a vyhláška ÚGKaK 79/1996 Z. z. a je rozdielny pre:

 • skolaudované stavby
  • skolaudované od 1. októbra 1976 až po súčasnosť, tzv. nové stavby,
  • skolaudované pred 1. októbrom 1976
 • rozostavané stavby

Pri zápise stavieb skolaudovaných po 1. októbri 1976 je potrebné predložiť:

 • žiadosť o zápis stavby do katastra nehnuteľností, ktorej vzor je zverejnený na stránkach Ministerstva vnútra SR,
 • rozhodnutie o určení súpisného čísla, ak ho stavba má,
 • geometrický plán na zameranie stavby, ak stavba nie je doposiaľ zakreslená v katastrálnej mape,
 • kópiu katastrálnej mapy, ak stavba už je zakreslená v katastrálnej mape.

Vlastník sa zapíše podľa rozhodnutia o určení súpisného čísla.

V súvislosti so zápisom stavieb skolaudovaných pred 1. októbrom 1976 je potrebné predložiť:

 • žiadosť o zápis stavby do katastra nehnuteľností, ktorej vzor je zverejnený na stránkach Ministerstva vnútra SR – dokument je odlišný od žiadosti o zápis stavieb skolaudovaných po 1. októbri 1976,
 • oznámenie obce, kedy bola stavba skončená, aké súpisné číslo jej bolo pridelené a kto bol jej stavebníkom,
 • geometrický plán na zameranie stavby, ak stavba nie je zakreslená v katastrálnej mape,
 • kópiu katastrálnej mapy, ak je stavba už zakreslená v katastrálnej mape.

Vlastník sa zapíše podľa „oznámenia obce“.

K stavbám, ktorým sa neprideľuje súpisné číslo, treba priložiť namiesto rozhodnutia o pridelení súpisného čísla kolaudačné rozhodnutie.

Do katastra nehnuteľností možno zapísať aj rozostavanú stavbu. Výhodné je to v prípadoch, keď si potrebujete požičať peniaze z banky, napríklad formou hypotekárneho úveru, a musíte jej deklarovať existenciu majetku.

V súvislosti so zápisom rozostavaných stavieb sa predkladá:

 • žiadosť o zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností, ktorej vzor je zverejnený na stránkach Ministerstva vnútra SR,
 • geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby,
 • znalecký posudok,
 • právoplatné stavebné povolenie.

Vlastník sa zapíše podľa stavebného povolenia. Po skončení výstavby a skolaudovaní novostavby je potrebné požiadať o jej zápis do katastra nehnuteľností.

Poslednou z povinností majiteľa stavby je evidencia na mestskom alebo obecnom úrade na účely priznania k dani z nehnuteľnosti prípadne aj zmena trvalého pobytu všetkých jej obyvateľov.

A sme na konci

Alebo na začiatku? Naozaj si môžete vydýchnuť. Získaním kolaudačného rozhodnutia a vybavením záverečných formalít a administratívnych úkonov máte v rukách doklady, ktoré povoľujú užívanie vašej nehnuteľnosti v súlade s platnou legislatívou.

Kolaudačné rozhodnutie je dokladom, že dom je bezpečný, zdravie jeho obyvateľov chránené a jeho prevádzka plne v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia. To, že máte v rukách kolaudačné rozhodnutie, je zároveň zárukou, že sa vyhnete možným pokutám v stovkách eur a prípadne aj zbúraniu stavby, ktorá by mohla byť označená ako čierna. Dobre a legálne postavený a skolaudovaný dom nie je tŕňom v oku susedom a znižuje hrozbu susedských sporov, hádok, anonymných udaní… Jednoducho povedané, kolaudačné rozhodnutie je predpokladom spokojného spánku všetkých obyvateľov domu. Keď sa nad celou vecou zamyslíme, proces kolaudácie nie je až taký zložitý.

Náš tip na záver:
Nezabudnite na drobné stavby v záhrade!

Mnohí majitelia domov si na pozemkoch budujú rozličné doplnkové stavby: garáže, altánky, záhradné domčeky, prístrešky na náradie či bicykle. Alebo bazény a pevné terasy. Ak ste pred ich realizáciou nenavštívili stavebný úrad, je najvyšší čas. Aj pri drobných stavbách odporúčame využiť mesiace, ktoré ostávajú do účinnosti nového stavebného zákona, a zlegalizovať ich.

Čo treba vedieť?

 • Do procesu legalizácie drobných stavieb vstupuje viacero faktorov a posudzujú ich konkrétne stavebné úrady.
 • Konanie o dodatočnom povolení stavby patrí do tzv. správneho konania a výsledkom má byť dodatočné povolenie stavby.
 • Úrad prizve dotknutých účastníkov. Z toho vyplýva, že účastníci, predovšetkým susedia, môžu podávať námietky a po vydaní dodatočného stavebného povolenia môžu podávať opravné prostriedky.
 • Ak sa však preukáže súlad s platným územným plánom a legislatívou, ak budú v poriadku aj majetkové vzťahy, stavebný úrad stavbu dodatočne povolí.
 • V prípade, že na stavebné práce postačovalo len ohlásenie, celý proces sa ešte zjednoduší.

Pusťte sa do vybavovačiek čo najskôr – nový stavebný zákon už v praxi dodatočného povoľovania v podstate čiernych stavieb neplánuje pokračovať.