Dôkladná obnova domu si pýta peniaze. Z dlhodobého hľadiska je výsledkom vylepšenie domácnosti i nižšie prevádzkové náklady. Mnohí vnímajú aj naliehavosť stavať s menším vplyvom na životné prostredie. Plán obnovy a odolnosti SR ponúka dotácie, s ktorými môže nabrať druhý dych až 30-tisíc starších rodinných domov. Ak splníte podmienky, môžete žiadať aj o príspevok na rekonštrukcie, ktoré už prebehli.

V posledných rokoch sa konečne objavilo viacero programov, ktoré dokážu pomôcť majiteľom rodinných domov vykryť vstupné investície do stavebných systémov a technických riešení zameraných na vyššiu energetickú efektívnosť a ekologickosť domov. Najnovší grant – Plán obnovy a odolnosti SR – si dáva ambiciózny cieľ, a to dopomôcť k efektívnej rekonštrukcii až 30-tisíc starších domov po celom Slovensku.

Všetky opravy, úpravy a vylepšenia starších domov musia s touto dotáciou viesť k nižšej energetickej náročnosti, čo však zároveň znamená, že povedú k atraktívnemu zhodnoteniu bývania. Nemalým benefitom má byť citeľné zlepšenie života a vlastne i zdravia – vášho, vašich najbližších i ďalších generácií. Zodpovednejší prístup k bývaniu a narábaniu s energiami zmierňuje vplyvy správania ľudí na životné prostredie a jeho vyčerpateľné zdroje a tým zlepšuje kvalitu života všetkých a na dlhý čas.

Kto má nárok na dotáciu?

Od polovice októbra 2022 môžu majitelia starších rodinných domov žiadať štát o príspevok na dobre premyslenú rekonštrukciu. Projekt bude trvať do roku 2026 a celkovo sa v rámci neho rozdelí viac než 500 miliónov eur. Hlavným účelom je oveľa lepšie využívanie energií, šetrenie peňazí a prírody. Plán nezahŕňa len príspevky na zateplenie, ale aj na výmeny okien, dokonca až po inštalácie zariadení, ktoré „myslia zeleno“ a energiu či teplo získavajú z obnoviteľných zdrojov.

O finančný príspevok môžu žiadať majitelia rodinných domov, ktoré boli skolaudované pred 1. januárom 2013. Okrem toho treba splniť ďalšie požiadavky:

 • objekt, ktorého sa obnova týka, musí byť definovaný ako rodinný dom na liste vlastníctva, v projektovom alebo energetickom certifikáte;
 • musí sa využívať naozaj na bývanie – v prípade, že jeho priestory slúžia i na podnikateľské či hospodárske účely, nemôže to byť viac ako 10 percent z podlahovej plochy;
 • energetické hodnotenie domu pred obnovou musí byť vykonané osobou na to spôsobilou;
 • žiadateľom musí byť fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenska a konkrétne v rodinnom dome, ktorý chce obnoviť;
 • žiadateľ musí byť vlastníkom alebo spoluvlastníkom rodinného domu určeného na rekonštrukciu a zároveň človekom, ktorý nebol odsúdený za trestný čin v oblasti finančných podvodov ani korupcie;
 • ak chcete žiadať peniaze od štátu, nesmiete mať daňové dlhy ani dlhy na sociálnom a zdravotnom poistení.

Na čo všetko a v akej výške?

Cieľ je jasný – v porovnaní s pôvodným stavom a fungovaním domu sa prerábkou musí dosiahnuť aspoň 30-percentná úspora energií.

Jednou z najlepších správ je, že finančné prostriedky môžete veľmi zaujímavo a účelne kombinovať na:

 • zateplenie obvodového plášťa domu;
 • zateplenie strešného plášťa;
 • výmenu okien a dverí;
 • zateplenie podlahy podkrovia, ktoré je nevykurované;
 • zateplenie stropu suterénu, ktorý je nevykurovaný;
 • zateplenie podlahy;
 • tepelné čerpadlo;
 • fotovoltické panely;
 • solárne kolektory;
 • elektrokotol alebo plynový kotol;
 • rekuperáciu;
 • realizáciu zelenej strechy;
 • realizáciu tieniacej techniky;
 • odstránenie azbestu.

Vedeli ste?

S Plánom obnovy a odolnosti SR si môžete podstatne vylepšiť domov. Zníženie energetickej náročnosti, získavanie elektriny či teplej vody ekologickým spôsobom totiž vždy zabezpečuje aj určitú nezávislosť od rastúcich cien. Kombinácia fotovoltiky s tepelným čerpadlom umožňuje zaujímavo znížiť účty za elektrinu a zlacňuje sa tým aj vykurovanie priestorov a ohrev teplej vody. Pridaním rekuperácie dosiahnete vyššiu kvalitu čerstvého vzduchu a minimálne tepelné straty. Samozrejme, v adekvátne zateplenom a tesniacom dome.

Cenné rady o zateplení a výmene okien od odborníka.

Získajte konzultáciu

S akou výškou dotácie môžete rátať?

Žiadateľ má obvykle nárok získať finančnú pomoc vo výške:

 • 14 000 eur – podmienkou je, aby po obnove dosiahol rodinný dom úsporu primárnej energie 30 až 60 percent oproti pôvodnému stavu;
 • 19 000 eur – iba v prípade, ak dom dosiahne úsporu primárnej energie viac ako 60 percent oproti pôvodnému stavu.

Je dôležité vedieť a mať na zreteli, že dotáciu dostanete maximálne vo výške 60 percent skutočne vynaložených výdavkov (suma bez DPH). Z toho je zrejmé, že ak už plánujete rekonštrukciu staršieho domu a chcete ju realizovať s podporou Plánu obnovy a odolnosti SR, potrebujete mať z investície k dispozícii 40 percent vlastných zdrojov. S celkovým financovaním vám môžu pomôcť aj komerčné banky, ktoré vstúpili do spolupráce s agentúrou životného prostredia. Ich zoznam a typy produktov, ktoré ponúkajú, agentúra na svojej stránke priebežne dopĺňa.

Zvláštnou skupinou sú sociálne alebo zdravotne znevýhodnení majitelia starších domov. Tí majú nárok na intenzívnejšiu pomoc – až 95 percent, no maximálne z 18-tisíc eur, ak spotreba energií klesne aspoň o 30 percent.

Kde treba podať žiadosť?

Žiadosť o dotáciu sa podáva online prostredníctvom formulára na stránke obnovdom.sk.
K žiadosti sú potrebné viaceré dôležité dokumenty:

 • fotodokumentácia domu pred obnovou;
 • splnomocnenie pre hlavného žiadateľa overené notárom;
 • stavebné povolenie;
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 1 mesiac);
 • doklad, ktorý potvrdzuje vek rodinného domu;
 • doklad, ktorý potvrdzuje návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy (EHB);
 • doklad, ktorý potvrdzuje hlavného žiadateľa ako majiteľa bankového účtu, na ktorý budú vyplatené finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Ako prebieha celý proces?

Po odoslaní žiadosti čakajte na vyjadrenie Slovenskej agentúry životného prostredia. Je to odborná organizácia ministerstva životného prostredia, sídli v Banskej Bystrici a má na starosti rozvoj environmentalistiky a uplatňovanie nástrojov jej politiky. Po akceptácii žiadosti s ňou uzatvoríte zmluvu. Podpísaním sa zo žiadateľa stanete prijímateľom.

V tomto momente si už môžete vyberať dodávateľov prác (v prípade, že práce nebudete vykonávať svojpomocne). Je dobré vedieť, že dotácia sa vzťahuje na stavebné práce a produkty, zariadenia a služby priamo súvisiace s realizáciou renovácie rodinného domu. Pri splnení potrebných podmienok sa dá uplatniť aj spätne – práce a rekonštrukcia mohli byť objednané od 1. februára 2020.

Práce na projekte obnovy domu podporené dotáciou musíte ukončiť do:

 • 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy v prípade obnovy rodinného domu podliehajúcej stavebnému konaniu;
 • 8 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy v prípade ostatných obnov rodinných domov.

Po skončení rekonštrukcie si dáte vyhotoviť dokumentáciu potvrdzujúcu realizáciu projektu a požiadate Slovenskú agentúru životného prostredia o vyplatenie príspevku. Doklady uchovávajte aspoň ďalších päť rokov od dátumu konečnej platby finančných prostriedkov.

Dajte si pozor na termíny

Všetky obnovy rodinných domov na Slovensku, ktoré vyplynú z tohto grantu, musia byť ukončené najneskôr 31. marca 2026. Dlhšie táto časť projektu netrvá.

Úspora, zdravie, vyšší štandard

Plán obnovy rodinných domov chce dosiahnuť úsporu energií tepelnou modernizáciou domov a inštaláciou ekologických zdrojov energií. To však neznamená, že nemôže ísť o celkovú modernizáciu bývania vrátane dispozičných zmien, zväčšovania okien a ďalších dizajnových úprav. Realizáciu prerábky si však treba rozumne naplánovať. Pýtate sa prečo?

Investícia do obnoviteľných zdrojov energií je nepochybne výhodná. Aby sa skutočne vrátila, treba dbať na to, aby v dome nezostal priestor na zbytočné energetické straty. Celý proces znižovania energetickej náročnosti starších rodinných domov sa odporúča začať v prvom rade výmenou okien za kvalitné (prípadne aj väčšie, ak je to súčasť celkového projektu), potom zateplením (strechy i fasády), a teda systémovou tepelnou modernizáciou. Pri nej sa odstránia aj prípadné konštrukčné chyby z minulosti, ktoré by viedli napríklad k tvorbe tepelných mostov.

Vďaka efektívnej tepelnej modernizácii možno náklady na energie naozaj výrazne stlačiť. Ešte nedávno sa odhadovalo, že môže ísť až o 50-percentnú úsporu. Pri súčasných cenách však nepočítajte s tým, že budete platiť menej. Ide o to, aby ste spotrebovávali menej. Už len samotná výmena okien za tesnejšie, s nízkym súčiniteľom prestupu tepla Uw, umožňuje znížiť spotrebu energie v dome až o štvrtinu.

Poďme na to!

Keď sa návrhom riešenia výmeny okien a zateplenia podarí znížiť energetické straty, je čas myslieť na obnoviteľné zdroje energií. Inštalácia fotovoltických článkov, zelenej strechy, slnečných kolektorov alebo iného riešenia na využívanie obnoviteľnej energie je dobrý spôsob, ako získať dlhodobý profit. Je to podstatná pripomienka – tieto investície majú svoj čas návratnosti a z mesiaca na mesiac ani z jedného roka na druhý to rozhodne nebude.

Ekologické zdroje energie odbremeňujú celý ekosystém okolo nás. Nie je to nijaká maličkosť. Je to cesta k znižovaniu produkcie skleníkových plynov a táto vec veľmi úzko súvisí so zdravým bývaním nielen vás, ale i vašich detí a generácie ich detí…

Čo sa oplatí zapamätať si?

 • Aj keď sa investícia do dobrej rekonštrukcie staršieho rodinného domu v duchu dlhodobej odolnosti môže zdať vysoká, z dlhodobého hľadiska prinesie ovocie vo forme zdravého, obnoviteľného a aj ekonomicky efektívneho bývania.
 • Existuje mnoho možností, ako urobiť dom krajším, trendovejším, presvetlenejším, ale aj energeticky efektívnejším, udržateľnejším a s benefitom usporených peňazí vo vrecku. Plán obnovy počíta s kombinovaním prvkov a technológií, ktoré sa každému staršiemu domu postarajú o riešenie šité na mieru.
 • Vedomé zveľaďovanie domácnosti a zmena každodenných návykov vedú k pozitívnemu vplyvu na ľudí i planétu.