Čo bolo skôr? Vajce alebo sliepka? K podobným otázkam patrí aj táto: Vikier alebo strešné okno? Poraď, kto môžeš. Nech by sme hľadali odpoveď akokoľvek dlho a oslovili množstvo odborníkov aj laikov, jednoznačnej odpovede sa nedočkáme. Alebo predsa?

V poslednom období sa obytné podkrovia stávajú veľmi populárnymi a bývanie v nich prináša množstvo benefitov. Aby však bývanie pod strechou bolo zdravé a príjemné, treba v ňom zabezpečiť čerstvý vzduch, dostatok svetla, ale tiež možnosť svetlo redukovať, ako aj kontakt s vonkajším prostredím.

V podkrovných priestoroch môžeme na zabezpečenie osvetlenia vychádzať z viacerých možností:

 • Prvou sú štítové okná umiestnené na priečelí sedlovej budovy, pre ktoré platia rovnaké pravidlá ako pre ktorékoľvek fasádne okná.
 • Ďalšou možnosťou na presvetlenie priestorov v podkroví je vybudovanie vikierov.
 • Strešné okná sú výbornou alternatívou, ktorá si stále hľadá svojich prívržencov.
 • Poslednou možnosťou, ako priviesť svetlo do podkrovných priestorov, ale aj do iných priestorov bez možnosti prestupu prirodzeného osvetlenia (schodiská, chodby a pod.), je inštalácia svetlovodov.

Každá z uvedených možností má svoje klady aj zápory. Preto je dobré pri jednotlivých spôsoboch osvetlenia podkrovných priestorov zvážiť charakter budovy aj osobné preferencie.

Vikiere

Vikier je pomerne výrazný architektonický prvok ovplyvňujúci vzhľad celej stavby. Ide o konštrukciu vystupujúcu z roviny strechy, ktorej tvar by mal z tvaru strechy vychádzať a strechu zároveň harmonicky dopĺňať. Pri umiestnení štítovej steny vikiera má architekt tri možnosti.

Najjednoduchším a najobvyklejším je nadstavenie obvodového muriva tak, že štítová stena naň priamo nadväzuje. Ustupujúca štítová stena smerom dovnútra pôdorysnej plochy podkrovia umožní okrem umiestnenia plnohodnotného fasádneho okna aj vytvorenie balkóna alebo menšej terasy. Štítová stena môže byť aj vystupujúca z priečelia budovy. Tak sa môže stať výzvou pre architekta na vytvorenie ozvláštňujúceho prvku celej stavby.

Vikier alebo strešné okno
Foto: Needpix

Pekné, ale komplikované

Vikiere majú pomerne jednoduchú konštrukciu, ktorá obvykle pozostáva z dreveného tesárskeho rámu, ktorý je po bokoch uzatvorený plnými stenami z dreva alebo aglomerovaných dosiek vyrobených na základe dreva. Strecha vikiera býva sedlová, valbová alebo pultová, pokrytá obvykle rovnakou krytinou ako celá strecha. Keďže strecha vikiera je v porovnaní s hlavnou strechou relatívne malá a pri jej pokrývaní sa treba popasovať s detailmi úžľabia, hrebeňa, štítu, prípadne aj s pokrytím bokov vikiera, veľmi často sa na tieto práce používa plechová krytina spájaná metódou dvojitej stojatej drážky.

Dôraz na správnu realizáciu

V každom prípade je stavba vikiera prácou pre profesionálov, ktorí si budú vedieť poradiť s realizáciou prevetrávaného obvodového plášťa okolo celého vikiera – ten musí byť dôkladne tepelne zaizolovaný, bez rizika vzniku tepelných mostov a porúch zapríčinených zatekajúcimi zrážkami alebo parou vznikajúcou v interiéri. Správne fungovanie obálky vikiera zabezpečí správne nainštalovaná parozábrana s dôsledným vyhotovením všetkých detailov, ako aj funkčne navrhnutá a zrealizovaná tepelná izolácia a poistná hydroizolácia.

Vikier alebo strešné okno

Žiaľ, vikierom nie je možné priviesť do obytných priestorov rovnaké množstvo svetla ako porovnateľne veľkým strešným oknom. Satisfakciou však bude zlepšenie využiteľnosti podlahovej plochy podkrovného priestoru s dostatočnou výškou pre pohyb dospelých osôb. Ak plánujete na streche niekoľko vikierov, dobre spravíte, ak ich spojíte do jedného priebežného vikiera. Získate tak zaujímavý kus plnohodnotného obytného priestoru a, navyše, zmenšíte množstvo detailov, s ktorými by ste sa museli popasovať pri realizácii viacerých menších vikierov, a tým aj riziko vzniku porúch.

Vikiere majú v porovnaní so strešnými oknami aj niekoľko ďalších príjemných výhod. Na ich parapety môžete vyložiť kvety, na okná zavesiť záclony a závesy. Zaujímavejšie však je, že v zime nezapadnú snehom, menej sa špinia a vetrať môžete, aj keď prší.

Strešné okná

Ak nechcete, aby okná menili architektonické stvárnenie budovy, zvoľte strešné okná. Sú to zložité stavebné prvky skladajúce sa z rámu, ktorý sa osádza v súlade s prísnymi pravidlami do strešnej roviny. V ráme je kyvné alebo otočne umiestnené okenné krídlo so zasklením v rôznych vyhotoveniach, ktoré zodpovedajú rozličným úrovniam tepelnoizolačných vlastností.

Vikier alebo strešné okno

Lacnejší a jednoduchší variant

Konštrukcia strešného okna je dnes natoľko sofistikovaná, že jeho montáž je pomerne jednoduchou a rýchlou, avšak aj zodpovednou záležitosťou, ktorú je najistejšie zveriť do rúk profesionálov – je totiž nutné dodržať predpísaný technologický postup montáže a použiť všetky systémové prvky osadzovaného okna. Jednoznačne však platí, že zaobstarať a namontovať strešné okno do strešného plášťa je podstatne jednoduchšie, než budovať vikier.

TIP

Pri plánovaní počtu a polohy strešných okien je potrebné pamätať na niekoľko ergonomických pravidiel: Ak túžite po krásnych výhľadoch, pamätajte, že spodná hrana okna nesmie byť vyššie ako 90 až 100 centimetrov nad podlahou a horná hrana okna by zároveň nemala byť nižšie ako 185 až 220 centimetrov. Rám okna so správne navrhnutou polohou nebude brániť vo výhľade sediacej ani stojacej osobe.

Veľmi dôležitý je aj spôsob otvárania a s tým súvisiaca umiestnenie kľučky. Kyvné alebo výklopno-kyvné otváranie musí byť čo najpohodlnejšie a prístupné bez nutnosti prekonávať akékoľvek bariéry. Zároveň je potrebné pamätať na správny tvar ostenia tak, aby nebránil správnej cirkulácii vzduchu. Takto sa zabezpečí neustále obmývanie strešného okna vzdušnou masou, ktorej prúdenie bude prispievať k osušovaniu prípadného kondenzátu.

Vyššie osadené okná budú slúžiť predovšetkým na presvetlenie a vetranie priestorov, napríklad kuchýň alebo kúpeľní. Ich otváranie môže byť zabezpečené mechanicky alebo diaľkovo, a to na elektrický alebo solárny pohon.

Vikier alebo strešné okno

Strešné okná v porovnaní s vikiermi môžu podstatne viac prispievať k prehrievaniu podkrovných priestorov. Preto už pri ich kúpe uvažujte nad exteriérovou tieniacou technikou, ktorá okrem ochrany pred slnečným žiarením môže zlepšiť tepelnoizolačné vlastnosti okna v zime a prispieť aj k zabezpečeniu intimity. Praktickými doplnkami okien bývajú aj siete proti hmyzu.

Sieťky nemusia byť fixné

Napríklad k strešným oknám sú v ponuke sieťky, ktoré si môžete nasadiť aj dodatočne a nie sú fixné. Znamená to, že si ich viete úhľadne navinúť do horného puzdra, aby vám nebránili vo výhľade. Viac sa o nich dočítate tu.

Záver: Strešné okná verzus vikiere

Strešné okná aj vikiere majú svoje výhody aj nevýhody. Pri navrhovaní obytných podkrovných priestorov, ako aj okien v nich preto komunikujte s projektantom, ktorý by mal byť v tejto oblasti profesionálom. Na základe fyzikálnych vlastností okien, ich orientácie na svetové strany a po zohľadnení ich umiestnenia v jednotlivých priestoroch vyberie tú najvhodnejšiu kombináciu okien, ktorá bude rešpektovať architektonické riešenie stavby, ale aj hygienické a ostatné požiadavky užívateľov.

Vikier alebo strešné okno

Výhody vikierov:

 • Zlepšujú využiteľnosť podkrovia.
 • Umožňujú využívať vonkajší aj vnútorný parapet.
 • Okno sa dá otvoriť aj počas dažďa.
 • Umožňujú ľahší prístup k oknu a bezprostredný kontakt s blízkym okolím.
 • Okno vo zvislej polohe sa pomalšie špiní a jednoduchšie udržiava.
 • Umožňuje použitie záclon, závesov, ale aj bežných vonkajších tieniacich zariadení, napríklad vonkajších žalúzií.

Nevýhody vikierov:

 • Ich konštrukcia je drahá a náročná na spracovanie detailov.
 • Náročné konštrukčné detaily vikierov sú náchylné na vznik porúch.
 • Do obytných priestorov pri rovnakej veľkosti vpustia trikrát menej svetla ako strešné okná.

Výhody strešných okien:

 • Vnášajú do podkrovia trikrát viac svetla ako vikier.
 • Vizuálne splývajú so strešnou rovinou.
 • Zo strešných okien možno vytvoriť zaujímavé zostavy presvetľujúce aj veľmi vysoké priestory.
 • Ponúkajú možnosť umiestniť okná do pomerne veľkých výšok a diaľkovo ich ovládať.
 • Existencia inteligentných riešení na ovládanie okien bez zásahu človeka.
 • Obstarávacie náklady na strešné okno a jeho montáž sú spravidla nižšie ako v prípade vikiera.
 • Strešné okná je možné zabudovať do strešného plášťa aj dodatočne.

Nevýhody strešných okien:

 • Potrebujú pravidelnú údržbu, ktorá sa majiteľom vráti v dlhšej životnosti a spoľahlivosti okien.
 • Hrozba prehrievania interiéru v lete – nutnosť tieniacej techniky.
 • Snehová pokrývka okno prekryje a znemožní prístup svetla. Krátkym pootvorením okna však dôjde k zosunu masy snehu a uvoľneniu výhľadu.
 • Vetranie počas dažďa je problematickejšie. Vetranie bez obáv zabezpečí zabudovaný dažďový senzor.