Strechárska verejnosť sa stretáva so situáciou, pri ktorej sa majitelia strešných okien sťažujú na to, že im okolo okien „zateká“, vo vlhkých rohoch majú problémy s plesňami alebo sa okná stále rosia. Sú to problémy, ktoré často nemajú na svedomí samotné strešné okná, ale ich nesprávna montáž. Obzvlášť citlivou oblasťou sú detaily zateplenia.

Akákoľvek vlhkosť v bezprostrednej blízkosti drevených rámov okien, prípadne drevených konštrukcií strechy, je nežiaduca a vplýva na znižovanie životnosti týchto konštrukcií, ako aj ich úžitkových vlastností. V niektorých prípadoch môže mať za následok fatálne poškodenia strechy i zabudovaných okien, ktoré je možné odstrániť len pomerne náročnou rekonštrukciou spojenou s drahou výmenou poškodených častí.

Strešné okná sú súčasťou strešného plášťa, ktorý sa v dobe sprísňujúcich sa tepelnotechnických požiadaviek na obvodové plášte budov stal mimoriadne citlivým mechanizmom – reaguje aj na tie najmenšie odchýlky od správneho návrhu a montáže.

Kvalita je prvoradá

Na kvalitu budúcej strechy so zabudovanými strešnými oknami vplýva viacero faktorov. Problematika izolácie domu by mala byť riešená súčasne s účinným odvetraním už vo fáze projektovania. V opačnom prípade dochádza k hromadeniu vlhkosti obsiahnutej vo vzduchu a jej regulácia zostáva na samotných užívateľoch, ktorí ju nemusia zakaždým zvládať. Nutnosťou je kvalitný projekt s kvalitne navrhovanými technológiami a výkresmi všetkých detailov pre realizáciu, ktorý musí byť pripravený tak, aby zhotoviteľská firma nebola odkázaná len na vlastné skúsenosti, prípadne tvorivosť.

zateplenie okna, zateplenie okien, zateplenie okolo okien

Kvalitný realizačný projekt sa líši od „bežných“ práve tým, že poskytuje výkresovú dokumentáciu pre všetky rizikové detaily stavby, strechu a jej plášť, vrátane osadenia strešných okien. O použití tých najkvalitnejších materiálov, ktoré trh ponúka, nebudeme debatovať. Tie by mali byť samozrejmosťou. Strecha má chrániť celú budovu a jej pokojné užívanie po desaťročia. Jej životnosť však bude len taká, aká bude životnosť jej najslabšieho článku.

Zapamätajte si

Keď zainvestujete do kvalitných strešných okien a strešnej krytiny, perfektné parametre musia mať nielen izolácie a strešné fólie, ale aj všetky doplnkové montážne materiály – od lepiacich pások, tmelov, až po posledný klinček alebo skrutku.

Samostatnou kapitolou je kvalita realizácie. Na Slovensku pôsobí množstvo kvalitných stavebných a strechárskych firiem špecializujúcich sa na realizáciu zateplených striech na budovanie obytných podkroví. Žiaľ, sú aj také, ktoré o tejto problematike nemajú potuchy a v záujme rýchlo získaných financií sa púšťajú aj do zákaziek, ktoré nie sú schopné v požadovanej kvalite zrealizovať. V prípade takéhoto typu striech ide naozaj o každý detail. Naučte sa preto aj v tejto oblasti oddeľovať zrno od pliev. Preverte si realizačnú firmu, ktorej hodláte zveriť do rúk zhotovenie vašej strechy a obytných priestorov pod ňou. Pýtajte si referencie, overte si odbornosť majiteľov firmy a jej zamestnancov. Aj prvý dojem vo vzájomnej komunikácii veľa zaváži.

zateplenie okna, zateplenie okien, zateplenie okolo okien

Problematika zateplenia v oblasti strešných okien

V súčasnosti sa v záujme úspor energií kladie veľký dôraz na čo najdôkladnejšie izolovanie a utesnenie obvodových plášťov budov v oblasti základov, fasády i strešného plášťa. Aby teplo neunikalo vo vykurovacom období z budovy do okolia, jej plášť sa nielenže zatepľuje dostatočnou hrúbkou tepelných izolácií, ale sa aj hermeticky uzatvára tak, aby teplo, respektíve ohriaty teplý vzduch neunikal netesnosťami z budovy. (V minulosti obývané priestory neboli vzduchotesné – okná a dvere netesnili, nevykonávali sa ani ďalšie opatrenia a priestory sa nepretržite vetrali.) Preto sú kvalitná montáž, dôkladné zateplenie, utesnenie, odizolovanie a odvetranie skladby strešného a obvodového plášťa budovy také dôležité. Bezprostredne totiž zamedzujú vzniku tepelných mostov v stavebných konštrukciách s následnou kondenzáciou vodných pár na týchto miestach zo strany interiéru. Keďže strešné okná sa stávajú súčasťou strešného plášťa, je veľmi dôležité osadiť ich doň s náležitou pozornosťou.

zateplenie okna, zateplenie okien, zateplenie okolo okien

Podmienky správnej montáže strešných okien

Pri montáži je popri dôkladnom mechanickom ukotvení okna a jeho súčastí nevyhnutné sústrediť sa na dôslednú montáž zatepľovacieho rámu okna a dôkladné doizolovanie všetkých prestupov. Je rovnako dôležité použiť pri tom vhodné tepelnoizolačné materiály s požadovanými parametrami tak, aby v okolí okna nevznikali tepelné mosty. Aby v najcitlivejšom mieste okolo rámu okna mohla byť dostatočná vrstva tepelnej izolácie, je pre ňu potrebné vytvoriť priestor správnym tvarom ostenia s nábehmi približne 5 až 7 cm kolmo na okno.

Tepelné izolácie sú v strešnom plášti chránené dvoma typmi strešných fólií, ktoré zabezpečujú ich správnu funkčnosť. Preto je nutné tieto fólie správne napojiť na namontované okno. Kvôli uľahčeniu práce remeselníkov ponúkajú výrobcovia manžety z týchto fólií. Použitím manžiet sa montáž okien zjednoduší a zaistí sa bezpečnejšie napojenie podstrešných fólií na konštrukciu okna.

Zo strany interiéru je vrstva tepelnej izolácie chránená parozábranou, ktorá, ako z jej názvu vyplýva, má za úlohu zabraňovať prestupu vodných pár z interiéru do vrstiev tepelnej izolácie. Vodné pary v tepelnej izolácii by mali za následok jej znefunkčnenie, vznik zdraviu škodlivých plesní v tepelnej izolácii, v strešnej konštrukcii, ba aj v interiéri.

Zapamätajte si

Aby parozábrana plnila svoje poslanie, je potrebné všetky jej spoje, ako aj napojenia na všetky stavebné konštrukcie (strešné okná nevynímajúc) dôkladne zlepiť pomocou integrovaných lepiacich pások, prípadne tmelov.

Manžeta z fólie parozábrany pomôže ku kvalitnej montáži. Zo strany exteriéru, teda na vrstvu tepelnej izolácie pod krytinou, sa montuje poistná hydroizolácia. Táto fólia je difúzne otvorená, takže umožňuje odparenie vlhkosti, ktorá sa akýmkoľvek spôsobom dostala do vrstvy tepelnej izolácie. Poistná hydroizolácia zároveň chráni tepelnú izoláciu pred vniknutím vlhkosti z vonkajšieho prostredia, ako aj pred vniknutím nečistôt alebo vlhkého vzduchu hnaného vetrom. Preto musia byť, podobne ako parozábrana, pozliepané, prelepené a dôkladne utesnené všetky prestupy na stavebné konštrukcie, čo v prípade strešného okna zabezpečíme pomocou montážnej manžety z fólie poistnej hydroizolácie.

Záver

Z uvedeného vyplýva, že strešné okná tvoria s konštrukciou strešného plášťa budovy veľmi citlivý mechanizmus, ktorý je náročný na zhotovenie všetkých detailov. Na zabezpečenie kvalitnej montáže strešných okien ponúkajú ich výrobcovia zatepľovacie rámy a montážne manžety z parozábrany a poistnej hydroizolácie. Kvalita ponúkaného sortimentu zo strany výrobcov je však iba jedna stránka veci. Dôležité je zabezpečiť kvalitnú montáž komponentov a ich správne napojenie na súčasti strešného plášťa. Preto realizáciu svojej strechy radšej zverte do rúk odborníkov – od projektu, až po zhotoviteľskú firmu.