Každé strešné okno má v balení priložený pomerne podrobný návod na montáž. Aj internet sa hemží rôznymi videami zachytávajúcimi podrobný postup montáže. Zdalo by sa, že neexistuje nič jednoduchšie, ako si strešné okno namontovať svojpomocne. Ako je to v skutočnosti?  

Niekto si možno povie: Veď sa len vyreže otvor, priskrutkuje rám, nalepí to tesnenie, čo nájdem vobale a nasadí lem. Jednoduché. Návod mám… A možno ho ani čítať nebudem, však som videl minule, ako také okno montoval sused. A že mi na konci zostane nejaký kus netkanej textílie? Veď mu nejaké použitie kdesi vymyslím…  

Myslíte si, že preháňame? Bohužiaľ, ani veľmi nie. Ťažké obdobie socializmu naučilo zručnejších ľudí robiť okolo domu všetko, a tak sa zvykli púšťať aj do príliš odborných prác. Táto situácia stále pretrváva. Na jednej strane je tu snaha o úsporu peňazí a na druhej potreba dokázať si, že to zvládnem. Takýto postup je možné akceptovať, ak má človek aspoň základné informácie ovzťahoch medzi jednotlivými štruktúrami stavby a práce robí na vlastné nebezpečenstvo výlučne pre seba 

Koľko je však takýchto „majstrov“ s prehnaným sebavedomím, ktorí sa púšťajú do vysoko odborných prác bez akýchkoľvek skúseností? O zaškolení u výrobcu ani nehovoriac… Stavebník tak možno usporí zopár eur, avšak okno, do kúpy ktorého investoval nemalé peniaze, nebude slúžiť tak, ako má. Porucha sa môže preniesť do celého strešného plášťa. Hrozí napríklad nevyhnutný zásah do interiéru v súvislosti s otvorením podhľadu a výmenou tepelnej izolácie. 

Dobrí výrobcovia strešných okien majú databázu zaškolených montérov, ktorí montáž ich produktov zvládnu na profesionálnej úrovni za pomerne krátky čas. A dokážu si poradiť aj s osobitnými technickými problémami každej strechy.
 

Postup montáže strešného okna 

Aj napriek tomu, že sa nestotožňujeme s amatérskou montážou strešných okien, prinášame vám návod na ich montáž, ktorý by ste však mali brať ako informatívnu záležitosť na rozšírenie znalostí v oblasti strešných okien a striech. 

montáž strešného okna

Montáž strešného okna sa začína vytvorením vhodného priestoru v strešnej rovine. V mieste montáže strešného okna sa odloží krytina a prerežú sa strešné laty. Ideálne je, ak sa strešné okno vmestí medzi dve susedné krokvy s minimálnou medzerou po oboch stranách 25 – 30 mm. Ak sa strešné okno medzi susediace krokvy nevmestí, je potrebné jednu krokvu včasti, ktorá zodpovedá dĺžke okna, s rezervou určenou výrobcom okna vyrezať a v mieste prerušenia krokvy zhotoviť tzv. tesársku výmenu, ktorá prerušenú krokvu upevní na mieste a staticky poistí.  

Pozor na hydroizoláciu aj prevetrávaciu medzeru 

Vyrezať sa musia otvory aj vtepelnej izolácii a ak sa okno montuje do obývaných priestorov, tak aj v sadrokartóne alebo drevenom obložení zo strany interiéru. Postupovať treba opatrne a bez natrhnutia vyrezať aj otvor požadovaných rozmerov vo fólii poistnej hydroizolácie a parozábrany. Hydroizolačnú fóliu strešného plášťa vytiahnite na laty v okolí budúceho okna a sponkovačkou ju upevnite.  

Tepelnú izoláciu umiestnenú medzi krokvami môžete použiť na doplnenie izolácie v okolí okna. Pri jej dopĺňaní však nezabudnite na to, že v priestore medzi poistnou hydroizoláciou a krytinou musí zostať prevetrávacia medzera určená na odvetranie prípadnej vlhkosti zo strešného plášťa. Ak sem natlačíte veľké množstvo tepelnej izolácie, túto medzeru upcháte, v dôsledku čoho môže v budúcnosti dôjsť k akumulovaniu vlhkosti okolo okna a skoršej degradácii drevených nosných komponentov strechy, ako aj rámu okna. 

Montáž okna 

Teraz možno pristúpiť k vlastnej montáži okna. Okno rozbaľte podľa pokynov na balení. Buďte opatrní pri používaní ostrých nástrojov, aby ste nepoškriabali citlivé povrchy materiálov. Kvôli ochrane okna je ideálne, ak ho uložíte na kartónzo samotného balenia. Montážne práce vám zjednoduší vysadenie krídla z rámu okna. Vrstvy skla sú pomerne ťažké, so samostatným rámom sa vám bude preto lepšie manipulovať.  

Pristúpte k zmontovaniu zatepľovacieho rámu a umiestnite ho na určené miesto. Do rámu okna upevnite podľa pokynov výrobcu montážne uholníky. Umiestňujú sa v určených miestach v rohoch okna, prípadne aj v strede dlhšej strany rámu. Priskrutkujte ich kratšími vrutmi k rámu. Strešné okno položte do pripraveného otvoru na strešné laty. Vložte krídlo. Precízne vyrovnajte polohu rámu v rovine strechy.  

Správna poloha má vplyv na správne otváranie a zatváranie okna. Veľmi dôležité je nastavenie rovnomerného priebehu škár medzi ostením a krídlom okna.
 

Keď je poloha okna precízne nastavená, vyberte krídlo a rám priskrutkujte skrutkami. V prípade potreby použite na vyrovnanie polohy rámu podložky – plastové montážne kliny. Vložte opäť krídlo okna a skontrolujte polohu. Dotiahnite skrutky. 

Pred montážou lemovania je potrebné upevniť na rám okna hydroizolačný golier. Zvláštnu pozornosť venujte preloženiu fólie na rohoch rámu. Ak ste hydroizolačný golier zabudli kúpiť, môžete ho vyrobiť z fólie poistnej hydroizolácie. Voľné okraje goliera po bokoch prisponkujte na latovanie a nalepte na poistnú hydroizoláciu strechy. Nad oknom nainštalujte samonosný drenážny žliabok. Kvôli tomu budete musieť vyrezať časť kontralát v oblasti nad oknom. Žliabok bude zabezpečovať odvod skondenzovanej alebo nafúkanej vody popri jednej strane okna k odkvapovej hrane strechy. Časť goliera pod spodnou hranou rámu zapracujte tak, aby voda z neho mohla bez prekážok odtekať na hydroizolačnú fóliu strechy. 

montáž strešného okna

Lemovanie je dôležité 

Strešné okná musia byť namontované s príslušným plechovým lemovaním. Lemovania slúžia na zabezpečenie vodotesného napojenia strešného okna a strešného plášťa. Sú vyhotovené (podobne ako všetky komponenty okna) veľmi presne a tak, aby zaistili bezpečné a účinné odvádzanie zrážkovej vody počas všetkých ročných období po desiatky rokov. Lemovania sú navrhnuté z rôznych materiálov pre rôzne druhy strešných krytín a pre každú veľkosť okna. Vždy ich treba vyberať podľa podmienok konkrétnej strechy. 

S montážou lemovania sa začína na odkvapovej hrane okna. V niektorých prípadoch bude potrebné upraviť aj krytinu. Na spodnú časť rámu okna sa nasunie spodný diel lemovania s manžetou, ktorá bude prekrývať krytinu pod oknom z vrchnej strany a zabezpečí stekanie vody po krytine bez zatekania do podstrešia. Pre klenutejšie krytiny sú manžety vyrobené z tvarovateľného materiálu, ktorý pritlačte na krytinu, aby lem priliehal čo najtesnejšie. Následne nasaďte bočné lemy. Prichyťte voľné časti príponkami a skrutkami a napojte tesnenia. Nacvaknite lemy pohyblivých častí. Montáž ukončite nasunutím hornej časti lemovania. Dbajte na to, aby horná časť lemovania bola pevne podložená, napríklad vloženou strešnou latou.  

montáž strešného okna

Záverečné práce 

Prácu na montáži okna zavŕšite prirezaním a upevnením krytiny. Upozorňujeme, že krytina sa nemá dotýkať rámu okna. Po bokoch má byť ukončená pri stojatej vodnej drážke lemovania. Ochranu pred nafúkaním nečistôt pod krytinu preberie na seba integrované penové tesnenie. V prípade potreby ho v dolnej časti na konci zrežte, aby nevytŕčalo spod krytiny a nenadvihovalo ju. 

Pre správne fungovanie strešného plášťa a strešného okna, ktoré je v ňom zabudované, je potrebné zo strany interiéru napojiť parotesnú fóliu prostredníctvom príslušného goliera a pomocou lepiacich pások na okno, a fóliu strešného plášťa.

Zostáva urobiť úpravy ostenia. K dispozícii sú aj prefabrikované ostenia na jednoduché a vzduchotesné dokončenie zvnútra, ktoré obsahujú aj parotesnú fóliu a ich montáž a napojenie na interiér je veľmi jednoduché. 

Bezpečná montáž 

Sortiment lemovaní a montážnych doplnkov osvedčených výrobcov okien robí montáž strešných okien pre profesionálnych montérov rýchlou, jednoduchou a bezpečnou. Všetky montážne časti sú kompatibilné a desaťročiami preverené tak, aby zabezpečili vodotesnosť a bezpečné spojenie strešného okna so strešnou konštrukciou, jeho bezchybný vzhľad, ale aj vynikajúce estetické zvládnutie zo strany interiéru.